Regulamin

Podmiot prowadzący sklep internetowy/ Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą:

PROGRESS
Daniel Wypych

ul. Nowoczesna 55

05-090 Raszyn

Polska

e-mail: hello@smartcbd.pl

Regulamin sklepu internetowego www.smartcbd.pl

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. FORMULARZ – usługa elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy złożenie Zamówienia.

 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2014, poz. 121).

 4. KONTO – usługa elektroniczna którą stanowi oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 5. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach w Sklepie.

 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 9. SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.smartcbd.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usług elektronicznych.

 10. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Daniel Wypych, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PROGRESS Daniel Wypych z siedzibą w Raszynie przy ul. Nowoczesna 55, 05-090 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do spraw Gospodarki. Adres poczty elektronicznej: hello@smartcbd.pl; nr tel: 505-058-886.

 11. STRONA – Usługodawca, Usługobiorca, Sprzedawca lub Klient.

 12. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, poz. 243).

 13. TOWAR – przedmiot (ruchomość) dostępny w Sklepie internetowym będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 14. UMOWA – umowa sprzedaży Towaru zawierana za pośrednictwem Sklepu.

 15. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ – umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą której przedmiotem wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, poz. 243).

 16. USŁUGA – usługa elektroniczna świadczona bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 17. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczną, osobę prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

 18. USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedawcy poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy i określające jej istotne warunki.

§ 2

Postanowienia ogólne

Świadczenie usług elektronicznych

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przedmiotowymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 3. Sklep prowadzony jest przez: Daniela Wypych prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: PROGRESS Daniel Wypych z siedzibą w Raszynie przy ul. Nowoczesna 55, 05-090, NIP: 526-28-65-614 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do spraw Gospodarki. Adres poczty elektronicznej: hello@smartcbd.pl; nr tel: 505-058-886; adres strony internetowej: www.smartcbd.pl

 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie.

 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi:

  1. Konto;

  2. Formularz;

  3. Newsletter.

 6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. Urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet;

  2. Dostęp do poczty elektronicznej i posiadanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę;

  3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

 7. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie, gromadzące informacje związane z użytkowaniem Sklepu przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji Usługobiorcy po zalogowaniu na Konto.

 9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 10. Usługobiorca jest obowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób trzecich.

 11. Usługi elektroniczne są świadczone bezpłatnie.

 12. Usługobiorca nie może korzystać z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń które mogłyby powodować takie skutki jak również poprzez przesyłanie niezamówionych informacji handlowych.

 13. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 14. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu przez Usługodawcę Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili dokonania Rejestracji przez Usługobiorcę. Do zawarcia Umowy niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych umożliwiających prawidłową realizację Umowy tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz login i hasło.

 15. Usługobiorca jest obowiązany podać dane zgodne z rzeczywistym stanem.

 16. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Usługobiorcy korzystania z Formularza zostaje zawarta na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z przedmiotowego Formularza (po dodaniu przez Usługobiorcę Towaru do koszyka i kliknięciu pola „zamów bez rejestracji”). Do zawarcia przedmiotowej Umowy niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych umożliwiających prawidłową realizację Umowy tj. Imię, Nazwisko, adres Usługobiorcy. Przedmiotowa Umowa wygasa z chwilą zaprzestania przez Usługobiorcę korzystania z Formularza lub potwierdzenia przez Usługobiorcę złożenia Zamówienia.

 17. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu przez Usługodawcę Newslettera zostaje zawarta w momencie zatwierdzenia przez Usługobiorcę poprzez naciśnięcie przycisku „wyślij” poprawnego adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy podanego w zakładce Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta lub wypełniania Formularza.

 18. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (Konto lub Newsletter).

 19. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@smartcbd.pl lub też pisemnie na adres: PROGRESS Daniel Wypych, ul. Nowoczesna 55, 05-090, Raszyn. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony uzgodnią krótszy termin. Usługobiorca może również wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta lub udostępnianiu Newslettera poprzez przesłanie Usługodawcy prośby o usunięcie danych Usługobiorcy lub wypisaniu się z Newlettera.

 20. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Usługobiorcy będącemu jednocześnie Konsumentem, w przypadku gdy taki Usługobiorca rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 21. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej usługobiorcy nie będącemu jednocześnie Konsumentem ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 22. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Usługobiorca może składać za pośrednictwem adresu e-mail: hello@smartcbd.pl lub też pisemnie na adres: Smart CBD z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 20, 00-028 Warszawa. W reklamacji Usługobiorca winien podać rodzaj nieprawidłowości i datę ich wystąpienia.

 23. Rozpatrzenie reklamacji o których mowa w pkt. 21 przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

 24. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3

Warunki zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks Cywilny.

 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.

 3. Wszelkie ceny Towarów zamieszczone na stronie Sklepu wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i zawierają wszelkie składniki takie jak podatek VAT, cło, akcyza. Do cen Towarów należy doliczyć koszty dostawy, które są podawane indywidualnie w trakcie składania Zamówienia. Cennik kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Płatność i wysyłka”.

 4. Cena Towaru jest dla Klienta wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia i nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen Towaru w Sklepie po złożeniu Zamówienia.

 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, Klient powinien wejść na stronę internetową www.smartcbd.pl , dokonać wyboru Towaru (oraz ewentualnie jego rozmiaru lub innych parametrów w zależności od rodzaju Towaru) i złożyć Zamówienie przy uwzględnieniu wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.

 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy;

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) czasu dostawy.

 1. Złożenie Zamówienia wymaga podania przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia tj.: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy, numer telefonu, Towar, ilość Towaru (w zależności od rodzaju Towaru rozmiar lub inne dostępne parametry), miejsce i sposób dostawy oraz sposób płatności. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem należy podać również prawidłowy Numer Identyfikacji Podatkowej w celu wystawienia faktury VAT.

 2. Złożenie Zamówienia jest potwierdzane przez Klienta po wykonaniu czynności o których mowa w pkt 6 powyżej, naciśnięciem przycisku „złóż zamówienie”.

 3. Sprzedawca za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji co powoduje zawarcie Umowy pomiędzy Stronami.

 4. Moment potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail powoduje związanie Klienta złożonym oświadczeniem i chwilę zawarcia Umowy sprzedaży.

 5. Klient posiada możliwość modyfikacji danych wprowadzonych za pomocą formularza zamówienia do momentu złożenia Zamówienia.

 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 7. Towary promocyjne, wyprzedażowe bądź Towary nie należące do stałej oferty Sklepu internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja Zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówień. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z wykazu niektórych Towarów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów współpracujących stale ze Sprzedawcą.

§ 4

Dostawa Towarów

 1. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem serwisu … wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

 2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru). Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

 3. Dostawa następuje zgodnie z wyborem dokonanych przez Klienta w następujące możliwe sposoby:

  1. Transport własny;

  2. Przesyłka pocztowa lub kurierska;

  3. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

 4. Dostawa Towarów jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Stosownie do brzmienia przepisu art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru,

obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W takim wypadku przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

 2. niekompletności przesyłki,

 3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

 2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

 3. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 4. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 5

Płatności

 1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

  - przelew na konto w mBanku 31 1140 2004 0000 3102 7157 6864,

  - płatność w systemie DotPay,

  - gdy istnieje taka możliwość (na karcie produktu jest zaznaczone, gdy towar jest dostępny w sklepie w Warszawie) odbierając zamówiony towar w sklepie przy ul. Lechickiej 25 w Warszawie gotówką lub kartą płatniczą lub kredytową.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem Klient jest zobowiązany zapłacić kwotę wynikającą z Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępność sposobów płatności (w tym domagać się dokonania przedpłaty w całości) w stosunku do Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.

§ 6

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wypełniając formularz online w terminie czternastu dni. Termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest liczony od dnia wydania Towaru Konsumentowi w przypadku zawarcia między Stronami Umowy sprzedaży lub wskazanej przez Konsumenta osobie trzeciej (innej niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, natomiast w przypadku Umowy o świadczenie usług elektronicznych od daty jej zawarcia.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Smart CBD, ul. Bracka 20, 00-028 Warszawa, tel. 22 299 63 90, hello@smartcbd.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie czternastu dni. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że odbierze Towar we własnym zakresie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

 3. Zwrot Towaru w przypadku wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy winien nastąpić na adres: Smart CBD ul. Bracka 20, 00-028 Warszawa.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca w wypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania takiego oświadczenia, potwierdzi fakt jego otrzymania Konsumentowi pisemnie lub drogą mailową.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Reklamacje (Rękojmia za wady fizyczne Towaru)

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

 4. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży należy składać pisemnie na adres: Smart CBD z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 20, 00-028 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@smartcbd.pl, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji na podany przez Klienta adres najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 6. W przypadku Towarów objętych również gwarancją, Konsument ma możliwość realizować uprawnienia z tego tytułu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towaru z Umową w zakresie wskazanym w treści Ustawy.

 7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:

  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

  2. żądać usunięcia wady chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę; albo

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w lit a) lub lit b);

 8. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 9. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

 10. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

§ 8

Przedsiębiorcy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem jest wyłączona stosownie do literalnego brzmienia art. 558 § 1 ustawy kodeks cywilny.

 3. Klient nie będący jednocześnie Konsumentem, zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Towaru) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

 4. Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

 5. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi na Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 6. W przypadku przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjętym przy przesyłkach tego rodzaju.

Jeżeli Klient niebędący Konsumentem stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za sumę wszelkich roszczeń – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę, tj. firmę PROGRESS Daniel Wypych z siedzibą w Raszynie, ul. Nowoczesna 55, 05-090. Ww. podmiot jest również administratorem danych osobowych.

 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 5. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

 7. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są za pośrednictwem Sklepu w języku polskim.

 2. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

 3. Prawem właściwym zawarcia Umowy jest prawo polskie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy.

 5. Klient ma możliwość wglądu do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, może być on również dostarczony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na każde żądanie.

 6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

 7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem Strony rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny, stosownie do przepisów ustawy kodeks postępowania cywilnego.

 8. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usług elektronicznych następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail a także poprzez dołączenie do przesyłki dowodu zakupu.

 10. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Formularz odstąpienia

Data: ………………………………………………roku

Adresat:
Smart CBD

ul. Bracka 20, 00-028 Warszawa

E-mail: hello@smartcbd.pl

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres Konsumenta

Telefon

E-mail

Nr zamówienia

Nr dokumentu sprzedaży bądź Faktury Vat

Towar do odstąpienia

Określenie rodzaju Towaru

Lp.

Kod/Nazwa Towaru

Powód odstąpienia (dobrowolnie)

Ilość sztuk

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji Towaru)

Zgłoszenie reklamacyjne nr …………

Data: ………………………………………roku

Adresat:
Smart CBD

ul. Bracka 20, 00-028 Warszawa

E-mail: hello@smartcbd.pl

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres Konsumenta

Telefon

E-mail

Nazwa Towaru, kod towaru

Data powstania wady (niezgodności)

Nr zamówienia

Nr dokumentu sprzedaży bądź Faktury Vat

Dokładne określenie wad (lub niezgodności Towaru z Umową sprzedaży)

Kiedy i w jakich okolicznościach zostały stwierdzone wady (niezgodności)


Żądanie Kupującego (właściwe zaznaczyć):

 1. Nieodpłatna naprawa;

 2. Wymiana Towaru na nowy;

 3. Oniżenie zapłaconej ceny sprzedaży;

 4. Inny sposób: ……………………………………………………………………………………… .

W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy reklamowanego Towaru, prosimy o wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu należności za reklamowany Towar.

Nazwa Banku

Nr rachunku bankowego


Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Zaufane Opinie IdoSell
4.20 / 5.00 20 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-10-12
ok
2020-06-30
Profesjonalne podejście do klienta
pixel